Tanis kastom blong aelan blong Embrym, hemi wan long olgeta tanis kastom we hemi bin haelaeten de blong ol chief long namba 5 March long yia ia. Long taem klosap evri aelan blong Vanuatu, oli bin tanis kastom blong makem de ia mo semtaem tu makem ri-opening blong nakamal blong Malvatumauri long Port Vila we saeklon Pam, hemi bin damejem. De long taem ia, hemi bin olsem wan mini arts festival. Hemi stat long Indipendens Park we hemi bin lukim wan tanis kastom blong Maewo, hemi lidim ol delegeit we oli kam long ol aelan, ol chief mo pipol we oli stap long Port Vila mo ol big big man blong gavman. I bin kat ol tok tok blong makem de ia mo pablik kakae be ol tanis kastom nao, oli bin mekem se de ia, hemi rili de blong ol chief.

Designed by PG IT Consulting - webdesign.vu