National Palaman blong Vanuatu, hemi strongem sekuriti blong hem stat long yestede namba 5 Jun. Hemia afta ol staff oli fainem wan laif bolet long wan long olgeta ples blong sidaon long pablik galeri.
Ol toktok long kiridor blong palaman i talem se luk luk istap se wan man i bin putum bolet ia afta long opening blong ordineri sesen blong palaman long las tasde.

Designed by PG IT Consulting - webdesign.vu