Long sarere namba 22 Julae Minista blong Health, Jerome Ludvaune, Minista blong Yut mo Sport, Simeone Seule mo mo Memba blong palaman blong Tafea Outer Islands, Tom Kor oli mekem kastom seremoni blong oli kam ful memba blong RMC blong Praem Minista Charlot Salwai.
Long las bigfala eleksen, Mr Ludvaune, Mr Seule mo Mr Kor, oli bin kontestem eleksen long kala blong UMP. Long las sarere nao, trifala MP ia, oli bin kam memba kastom seremoni blong talem Mr Salwai se oli finis long UMP. Mr Ludvaune we hemi tok tok long nem blong olgeta i talem se hemia i faenol desisen we oli tekem mo bae oli stap priperem ol ol eksekutif blong olgeta blong oli tekem pat long nekis natikonal congres blong RMC.
Hemi talem se muv blong olgeta ino niu from we hemi pat blong ting ting blong oli kam wan wan. Hemi talem se long taem blong las congres blong RMC we hemi bin stap long Melsisi long sentrol Pentecost, ol lida blong ol moderet, oli bin gol mekem kastom finis blong ol moderet oli kam wan. Mr Ludvaune we hemi memba blong palaman blong Malekula konstituensi, hemi talem se kastom seremoni ia, hemi blong fomolaesen nomo be oli pat finis blong koalisen gavman blong praem minista. Hemi talem se naoia oli redi blong wok wetem Mr Salwai blong oli save implimentem ol gudfala polisi blong RMC. Praem Minista we hemi semtaem presiden blong RMC, hemi welkamem olgeta long famili blong RMC. Hemi talem se hemi glad blong oli save kam joenem RMC blong oli save karemaut polisi blong hem blong benefitim ol pipol blong Vanuatu. Mr Salwai i talem se gudfala polisi blong RMC we pipol blong Vanuatu bae oli benefit long hem stat long nekis yia, hemi fri akses blong edukesen we bae hemi kavremap kidagarden mo yia 7 kasem yia 10. Naoia, polisi blong fri akses ia, hemi kavremap finis yia 1 kasem yia 6.
Wetem desisen blong 3 MP ia wetem ol pipol blong olgeta, hemi mekem se RMC, hemi kat 6 MP we oli stap long gavman. Long las eleksen, RMC, hemi bin winim 3 MP we hemi Mr Salwai, MP blong Malekula, Marcelino Telukluk mo MP blong Santo, Marco Mahe.
Desisen blong trifala MP ia, hemi daonem tu namba blong UMP insaed long palaman. Afta long las bigfala eleksen, ikat division insaed long UMP we hemi lukim 4 UMP MP, oli bin kam joenem gavman mo 2 istap long oposisen. Division ia, hemi ova long who nao, hemi rili UMP mo hemi mekem se ikat wan keis istap naoia long kot blong kot i talem se who nao i UMP mo who ino UMP. Keis ia, hemi stap bitwin grup blong Jacques Nauka mo Serge Vohor. Trifala MP ia oli talem se oli taet blong wet long rao rao mo hemi nao, i mekem se oli kam joenem RMC. Hemia ino fes divisen insaed long UMP. Ol past divisen, hemi lukim ol niu pati, oli bon.
 
 
Zone contenant les pièces jointes
 
 
 
 
 

Designed by PG IT Consulting - webdesign.vu