Pipol blong Luganville long aelan blong Santo, oli stap witnesem naoia ol fandesen blong ol niu big building long noten taon ia. Wan hemi kirap nomo nara saed long maket ples blong taon ia mo oli talem se hemia bae hemi wan bigfala hotel we bae hemi save jenisim fes blong ples we maket istap long hem naoia.
Wan niu big building istap kirap nomo nara saed long Unity Parc. Ikat wan moa klosap long John Lum Sto mo wan moa big building, oli stap kliarem ples blong hem nomo narasaed long big wof.
Pipol blong Luganville i talem se wetem niu wof mo ol niu big building, bae hemi save jenisim bigwan fes blong taon blong Luganville.
Afta long indipendens long 1980, fes building we hemi bin kirap, hemi chinese retaurant klosap long BP wof folem wetem LCM building.

Designed by PG IT Consulting - webdesign.vu