Praem Minista Charlot Salwai, hemi givim wan tradisinol sospen blong Wusi vilej blong West Coast Santo long ambasada blong China long Vanuatu, Liu Quan blong makem opening blong niu wof blong Vanuatu long Luganville long aelan blong Santo long satede 19 okis.
Hemia i olsem wan presen we Mr Salwai i givim Mr Liu Quan from kontribusen blong gavman mo pipol blong People's Republic of China long developmen blong ol infrastraktsa olsem rod mo wof long Vanuatu.
Wan kampani blong China, Shanghai Contruction, hem nao, hemi buildim niu wof blong Luganville mo mani blong hem, hemi wan loan we gavman blong Vanuatu, hemi mekem tru long wan bank blong China. Tradisinol sospen ia, oli no mekem olbaut long Vanuatu be pipol blong Wusi nomo, oli save mekem. Wusi vilej, hemi wan long olgeta vilej blong Vanuatu we istap longwe long ol main senta blong Vanuatu be hemi wan vilej we oli save gud long hem from tradisinol sospen blong hem. Tradisinol sospen ia, oli mekem wetem graon mo oli mekem long ol difren saes mo difren form. Oli iusim tu blong kukum kakae long hem. Tradisinol save blong pipol blong Wusi ia, oli bin stap soem long ol art festival blong Vanuatu. Long wan art festival we oli mekem long palaman blong Vanuatu, olgeta ikam soem olsem wanem blong kuk long hem. Ol pipol we oli bin testem ol kakae we oli kukum long tradisinol sospen ia, oli talem se test blong kakae, hemi gud bitim sospen blong waet man.

Designed by PG IT Consulting - webdesign.vu