Praem Minista, Charlot Salwai mo semtaem memba blong palaman blong Pentecost, Charlot Salwai i askem ol pipol blong PENAMA blong oli mas komitim olgeta moa blong developem provins blong olgeta.
Mr Salwai, hemi mekem toktok ia long taem blong selebresen blong PENAMA Day long las sarere, 16 septemba, long Saralana long Port Vila.
Praem minista i talem se komitmen, hemi mas stat long level blong olgeta lida olsem ol politikol lida igo daon kasem komuniti mo vilej level.
Hemi mekem tok tok ia afta we ino bin fulap pipol blong Penema we oli bin tekem pat long wan wokbaut we hemi bin stat long Indipendens Park i pas tru long main taon blong Port Vila mo igo finis long Saralana.
Mr Salwai i talem se ikat plande pipol blong Penama we oli stap long Port Vila be ino kat fulap pipol we oli go wokbaut long las sarere blong makem taem we Penama provins, hemi bin bon long hem. Penama provins, hemi karem tugeta, ol pipol we oli kamaut long aelan blong Pentecost, Maewo mo Ambae. Hemi talem se long Port Vila, ikat plande pipol we oli liv long hem mo oli kam long trifala aelan ia.
Hemi talem se long evri subdivisen blong ol graon we istap hapen long Port Vila long tede, bae yu no save mestem blong luk man Penama long hem.
Praem Minista i talem se sapos ino kat fulap pipol igo wokbaut, hemi from we pipol blong Penama, oli no kat komitmen long provins blong olgeta.
Hemi talem se tede Penama provins, hemi wan long olgeta provins we hemi prodiusim ol pikinini we oli skul gud olsem ol loea mo hemi askem olgeta blong kamap wetem wan rod o wan way blong developem provins blong olgeta. Praem Minista Salwai i talem se Penama, hemi wan provins we hemi rits long saed human risos mo natural risos blong hem be provins blong olgeta, hemi wan long olgeta provins we hemi no mekem inaf mani blong hem wan.

Designed by PG IT Consulting - webdesign.vu