Bifo, hemi bodem MV Mahalia long las satede long Melsisi long Central Pentecost wetem delegesen blong hem, Chief Samuel Natu blong Saut Ambae, hemi askem strong long Praem Minista Charlot Salwai blong hem wetem ol chief blong hem, oli go long ples blong hem.
Chief Natu i talem se hem wetem ol pipol blong hem, bae oli no save mekem wan kastom seremoni blong talem tankiu long gavman mo pipol blong Pentecost from we oli no stap long ples blong olgeta. Hemi invaetem Mr Salwai wetem ol chief blong Melsisi blong oli go long Saut Ambae blong oli save talem tankiu blong olgeta long kastom fasin blong olgeta long Ambae. Chief Natu i talem se wanem we gavman mo pipol blong Melsisi, oli mekem long olgeta, bae oli no save fogetem. Hemi talem se long ol wik we oli spendem long Melsisi, ol pipol oli mekem i gud long olgeta tumas. Hemi talem se oli nomo filim se oli blong Saut Ambae be blong Melsisi. Chief Natu i talem se evri de, oli bin kat dimand long ol famili blong Melsisi blong oli go long vilej blong olgeta. Hemi talem se oli lanem plande gudfala kastom fasin blong ol pipol blong Central Pentecost mo bae oli no save fogetem gudfala taem mo fasin we oli bin kasem taem we oli stap long Melsisi.
Praem Minista Salwai, hemi bin kasem Melsisi long naet blong las fraede afta long seremoni blong Saut Pentecost wetem minista blong climate change, minista blong internal afea, Alfred Maoh, ol MP blong Penama provins mo ol sinia gavman ofisiol. Hemi bin kastom seremoni igo long ol chief blong Melsisi mo pipol blong oli save lukautem ol famili blong Ambae long naet wetem ol sola lait Long nekis de blong hem, oli bodem MV Mahalia blong go long Not Pentecost mo Kerebay long aelan blong Maewo..
 

Designed by PG IT Consulting - webdesign.vu