Air Vanuatu, hemi kat wan niu board of directors.  Niu board ia we hemi stap anda long chairmanship blong Mr Joel Lengsau, hemi karem representatif blong ol shareholders, turisim sekta mo nara praevet sekta. Niu board of directors, hemi tekem ples blong board we Mr John Lum, hemi bin lidim stat long las yia.

Fes miting blong board, hemi tekem ples long las wik. Fes miting blong niu board ia, hemi karemaut ol monthly salary blong ol foma board members we hemi bin lukim chairman, hemi kasem moa long 200 000 vatu mo ol memba moa long 100 000 vatu.
Niu Air Vanuatu board ia, hemi disaed blong oli kasem siting aloens nomo.

Designed by PG IT Consulting - webdesign.vu