Pacific Gem Kansel mo Van 2017 Mini Gem Komiti, hemi bin  givim ona long tuesde long wik blong Praem Minista Charlot Salwai, hemi save handem ova fes medal blong 2017 mini gem.
Ona ia, oli bin givim blong Mr Salwai, hemi presentem fes gold medal long saed blong weight lifting igo long Papua New Guinea. Praem Minista, hemi hangem gold medal blong PNG champion blong Van 2017 mini gem mo semtaem tu, hemi handem ova wan basket blong sandalwud  igo long atlet ia.
Weight lifting hemi wan sport we ino popula tumas long Vanuatu be long saed be fes day kompetisen long tuesde, hemi lukim bigfala building blong Epauto SDA, hemi bin fas gud long pablik. Ol man mo woman Vanuatu we oli stap long taem ia, oli bin fainem i intresting blong lukim ol woman, oli save leftemap ol aean. Woman atlet blong PNG ia, hemi wan smol woman nomo be hemi maneij blong hemi save leftemap 110 kg.

Designed by PG IT Consulting - webdesign.vu