Praem minista Charlot Salwai i askem kampani blong China, CCECC blong hemi mas emploem moa local pipol. Hemi talemaut long bigfala boss blong CCECC taem we hemi visitem hem long las wik se Vanuatu bae hemi no givim special visa long ol sinua from wok we man Vanuatu nomo, hemi save mekem.

 

Mr Salwai i talem se bae Vanuatu i save givim nomo special categori visa long ol wokman blong CCECC from ol special wok we man Vanuatu ino save mekem. Hemi talem se hemi lukim yet ol sinua, oli draevem ol kamion be ikat fulap man Vanuatu we oli save mekem wok ia. Praem minista i askem Leba ofis blong hemi no konsentreit nomo long RSE be hemi mas lukautem tu proteksen blong wok blong lokol pipol long kantri blong olgeta. Praem minista i askem immigration mo kastom blong mekem sua se oli givim special visa nomo long ol sinua we oli specialaes long wok we man Vanuatu ino save mekem.

Designed by PG IT Consulting - webdesign.vu