Wan delegesen blong FLNKS istap naoia long Port Vila blong brifim gavman blong Vanuatu about progress bllng referundum long namba 4 Novemba long yia ia. Mr Victor Tutugoro i talem se ol kanak oli mekem evri possibiliti blong winim referundum ia. Hemi talem se sapos oli no winim referundum long namba 4 novemba long yia ia, fait bae ino stop be ol kanak bae oli gohet blong fait blong olgeta aut long Franis gavman. Hemi talem tankiu long sapot blong sapot blong gavman mo pipol blong Vanuatu. Praem Minista Charlot Salwai i talem se gavman mo pipol blong Vanuatu oli stap wetem ol kanak long stragol blong olgeta from fridom blong olgeta. Mr Salwai i talem tankiu long ol difren lida we oli komposem FLNKS. Hemi talem se folem las visit blong hem long New Caledonia hemi bin proposem long Council of Ministers mo COM i apruvum miting ia. 
Folem las sensus i soem se total blong population hemi 270 000 pipol. Ol kanak oli representem 39% blong total population.

Designed by PG IT Consulting - webdesign.vu