Dipatmen i wantem mekem tok save ia bakegen i go long pablik long saed blong olgeta oda blong manejmen blong toti we bambae i stat long namba 1 Julae 2018.

Stopem yus blong plastik bag blong mekem shoping, olgeta plastik boks blong tekawei mo olgeta stro

Folem olgeta tok save blong Praem Minista long manis Julae 2017, Gavman blong Vanuatu i mekem wan komitmen blong stopem yus blong plastik bag blong mekem shoping, olgeta plastik boks blong tekawei mo olgeta stro stat long namba 1 Julae 2018.

Stat long namba 1 Julae i go bambae hemi wan ofens blong:

·         Mekem, salem, givim o provaedem olgeta plastik bag blong shoping long olgeta narafala man. Bambae oli save yusum nomo blong rapem o karem mit o fish long hem. Bambae olgeta stoa oli gohed blong save salem olgeta mit mo fish insaed long olgeta plastik bag.

·         Mekem, salem, givim o provaedem olgeta plastik tekawei long olgeta narafala man.

·         Mekem, salem, givim o provaedem olgeta plastik stro long olgeta narafala man.Hemia i no inkludim olgeta stro we oli pat blong wan pakejing. Olsem eksampol, wan stro we i stap tugeta wetem milk o jus “popper” boks.

I gat moa infomeisen long saed blong ban ia long websaet blong Dipatmenwww.environment.gov.vu or www.depc.gov.vu.

Laesens blong olgeta praevet kampani blong pikimap toti

Long namba 1 Julae 2018 bambae oli stat tu blong givim laesens i go long olgeta praevet opereta blong kolektem olgeta toti.

Stat long namba 1 Julae 2018, eni man we hemi mekem eni long olgeta operesen mo sevis blong manejmen blong toti bambae hemi mas gat wan laesens blong:

·         Operetem wan eria blong sakem toti

·         Operetem olgeta samting blong sakem toti i go insaed long hem

·         Operetem wan stesen blong transferem olgeta toti we i save holem taet 5 lita blong toti wota o ova long 1 tan blong olgeta toti

·         Operetem wan ples blong risaekol

·         Operetem wan ples blong tritim olgeta toti

·         Operetem wan ples blong komposem olgeta toti we i save holem taet 5 tan long wan dei

·         Operetem wan samting blong bonem olgeta toti

·         Provaedem wan sevis blong kolektem mo transpotem olgeta toti

Mi wantem talem tankio i go long evri opereta we oli givim wan aplikeisen blong wan laesens blong praevet opereta blong kolektem olgeta toti. Blong olgeta we oli wantem tu olsem, oli save karem olgeta fom long ofis blong Dipatmen long Nambatu eria mo oli save daonlodem tu long websaet blong Dipatmen www.environment.gov.vu or www.depc.gov.vu.

Stat long namba 1 Julae 2018, bambae hemi wan ofens sipos man i nogat laesens blong mekem olgeta operesen o sevis ia.

Blong save moa infomeisen

Blong save moa infomeisen long saed blong olgeta tingting ia, plis kontaktem Envaeronmentol Proteksen Divisen long Dipatmen blong Envaeronmentol Proteksen mo Konsevesen:

Port Vila: Ministri blong Klaemet Jenis Adaptesen, Meteoroloji & Jeo-Hazad, Envaeronmen, Eneji mo Disasta Manejmen eria, Nambatu

PMB 9063, Port Vila

Telefon: (678) 25302 / 33430

Imel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oDaerekta, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Reedly Tari

Daerekta

Dipatmen blong Envaeronmentol Proteksen mo Konsevesen

 

Designed by PG IT Consulting - webdesign.vu