Praem Minista Charlot Salwai i talem tankiu long ol chief blong Not West Malekula stat long Leviam, Brenwe ikasem long Unmet blong oli save letem graon blong olgeta blong haedro pawa projek, hemi save gohet long hem long Brenwe.
Mr Salwai i talem se Malekula hemi seken largest aelan blong Vanuatu afta long Santo mo hemi nid blong moa developmen hemi kirap long hem. Hemi talem se long end blong yia ia, bae wok hemi stat blong buildim haedro pawa blong Brenwe. PM Salwai i talem se ol raorao blong graon ino mas blokem developmen. Hemi talem se letem developmen i gohet mo lego raorao from graon istap bihaen. Mr Salwai i talem se developmen, hemi no save kirap o hapen long ea be long graon.
Mr Salwai i talem se taem we haedro pawa hemi kirap long Brenwe bae hemi pulum moa developmen i kirap long Malekula.
Hemi talem se tede ikat plande pikinini blong Malekula we oli skul gud mo yumi mas krietem ol developmen mo projek long aelan blong olgeta blong mekem se oli save go bak wok long Malekula.
Long sam yia i pas, wok hemi bin stat long riva blong Brenwe blong mekem haedro pawa long hem be wok hemi stop folem raorao blong graon.
Mr Salwai i talem se aelan blong Malekula bae hemi lukim Brenwe haedro pawa projek bae hemi gohet wetem seken phase blong kolta mo buildim airport blong Norsup ikam bigwan moa blong mekem se hemi save risivim ATR plen blong Air Vanuatu.

Designed by PG IT Consulting - webdesign.vu