Gavman i saenem long 12h00 ia long tede concession agreement blong electricity pawa long Luganville long Santo wetem kampani blong Vui. Praem minister Charlot Salwai i talem rankiu long Vui blong oli save acceptem ting ting blong gavman blong mekem se Luganville municipal kansel mo Sanma province i save kat share long new concession ia. Luganville municipal hemi 10% mo Sanma province hemi kat 15%. Mr Salwai i talem se hemi gud blong ol bisnis olsem Vui oli rikonaesem ol otoriti we oli hausem olgeta. PM Salwai i talem se hydro pawa blong Malekula tu bae hemi mekem semak olsem Vui blong Malampa province i save share insaed. Mr Salwai i talem se gavman blong tede hemi putum emphasis long development blong energy long kantri blong helpem development blong kantr.

Designed by PG IT Consulting - webdesign.vu